Budgetbeheer

Voor wie is budgetbeheer bedoeld?

Als u behoefte heeft aan hulp bij het beheer van uw administratie of financiën, zonder bewindvoering, bent u bij ons ook aan het juiste adres.
In diverse situaties kunt u kiezen voor ondersteuning op het gebied van budgetbeheer:

 • Het lukt u al een tijd niet om maandelijks de uitgaven in evenwicht te krijgen met de inkomsten (financiële problemen).
 • U heeft schulden en ziet geen kans deze af te lossen (betalingsachterstand).
 • U vindt het prettig om 'het niet alleen te hoeven doen', met daarbij de kans dat zaken niet goed gaan.

Als bovenstaande situaties voor u herkenbaar zijn, is het verstandig om hulp te vragen en zo de problemen op te lossen.
Financiële problemen en/of betalingsachterstanden kunnen nare gevolgen hebben. Denk hierbij aan verminderde deelname aan het arbeidsproces en maatschappelijk functioneren. Ook relationele, sociale en psychische problemen kunnen een gevolg zijn.

Bij budgetbeheer neemt Bewindzorg Rotterdam het beheer van uw inkomsten en uitgaven over.
Dit kan nodig zijn als u het zelf niet meer kan bijhouden, er geen evenwicht is tussen de inkomsten en uitgaven en er betalingsachterstanden zijn.

We beginnen met het in kaart brengen van uw inkomsten en uitgaven; daar maken we een overzicht van, zodat u precies kunt zien wat er binnenkomt en weer uit gaat. Dit is het budget-overzicht. "Onder aan de streep" moet er iets overblijven. Als dat niet het geval is, gaan we er samen aan werken om dit te realiseren.

Om u daarbij te helpen maken wij gebruik van een ‘beheerrekening’. Dat is een bankrekening die op uw eigen naam staat, en waarvoor wij gemachtigd zijn.
Bewindzorg Rotterdam zorgt ervoor dat alle vaste lasten betaald worden en dat u kunt beschikken over de middelen voor het dagelijkse levensonderhoud. Dat kan omdat we voor u een rekening openen waarop wekelijks of maandelijks het bedrag wordt gestort dat u nodig heeft voor uw persoonlijke uitgaven; dit noemen we leefgeld.

Daarnaast wordt een persoonlijk dossier aangemaakt, waarin alle relevante informatie wordt opgeslagen en maandelijks ontvangt u een financieel overzicht. Als u dat wilt is het ook mogelijk om digitaal mee te kijken met de financiën. Zo blijft u op de hoogte én betrokken.

Veel van onze cliënten kiezen ervoor om ons te machtigen door middel van een notariële volmacht: een officieel stuk waarin precies staat wat we wel en niet mogen doen.

Bij budgetbeheer nemen wij het beheer van uw inkomsten en uitgaven van u over; daarvoor gebruiken we een ‘beheerrekening’.
Dat is een bankrekening die op uw naam staat, en waarvoor wij gemachtigd zijn. We zorgen ervoor dat alle vaste lasten betaald worden en dat u kunt beschikken over middelen voor uw dagelijkse levensonderhoud.
Er wordt een persoonlijk dossier aangemaakt, waarin alle relevante informatie wordt opgeslagen. Dit dossier is door u op papier of digitaal te raadplegen.

1. Kennismaking
We vinden het belangrijk om persoonlijk kennis met u te maken. Een relatie kan immers alleen goed zijn als er vertrouwen is in elkaar. Tijdens de kennismaking bepalen we samen de doelen die we willen bereiken. Hierbij hebben we informatie nodig over uw persoonlijke en financiële situatie. Pas wanneer het voor u duidelijk is wat onze dienstverlening inhoudt, starten we het traject.

2. Overeenkomst
Onze afspraken leggen we vast in een overeenkomst. Na het tekenen hiervan maken wij een plan, toegespitst op uw financiële situatie.

3. Inventarisatie
Allereerst zetten we uw inkomsten tegenover de vaste lasten per maand. Ook eventuele schulden of achterstanden zetten wij overzichtelijk op een rij. Zo kan bepaald worden wat er voor levensonderhoud beschikbaar is. Wij kijken objectief naar uw uitgavenpatroon en gaan na of besparingen te realiseren zijn: kan het efficiënter en optimaler?

 • ruime ervaring in de financiële zorgverlening
 • 'maatwerk', afgestemd op uw behoefte
 • wij leggen de afspraken vast in een overeenkomst, en komen onze afspraken na
 • maandelijks contactmoment (bezoek, telefoon of e-mail)
 • bankmutaties te zien in ons digitale systeem
 • maandelijkse rapportage op papier (indien gewenst)
 • naast budgetbeheer kunnen we u ook helpen met andere zaken
 • geen wachtlijsten

De tarieven voor Budgetbeheer zijn gebaseerd op 1,5 uur dienstverlening per maand voor 1 persoon. De inhoud van onze dienstverlening bepalen we samen met u. Dat doen we omdat er veel verschillende wensen kunnen zijn. Het uitgangspunt is echter dat u geen omkijken hebt naar uw administratie!

Als er behoefte is aan meer inzet, bijvoorbeeld ondersteuning bij ziekenhuisbezoek, geven we daar op een praktische manier invulling aan.

Afbeelding

Anders dan bij Bewindvoering of Mentorschap is er bij Budgetbeheer geen officiële instantie die de kwaliteit bewaakt. In een overeenkomst leggen we onze rechten en plichten vast. In veel gevallen wordt een notariële volmacht of levenstestament opgemaakt, waarin beschreven staat welke werkzaamheden wij moeten en mogen uitvoeren. Ook vinden wij het fijn als een familielid betrokken is en meekijkt.

In de meeste gevallen is budgetbeheer op vrijwillige basis. Dat wil zeggen dat u er zelf voor kiest om uw administratie uit handen te geven. De redenen hiervoor kunnen verschillend zijn. Soms wordt budgetbeheer aanbevolen of is het een vereiste, bijvoorbeeld als u betalingsachterstanden of schulden heeft.

Budgetbeheer voeren wij uit op basis van een overeenkomst. In eerste instantie is de looptijd 1 jaar. Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbeperkte duur. De overeenkomst kan eventueel worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt twee maanden.

Bij overlijden eindigen het budgetbeheer en ook de taken van de budgetbeheerder. De budgetbeheerder maakt een eindverslag op. Als u graag wilt dat de budgetbeheerder ook de uitvaart regelt en uw nalatenschap afwikkelt, kunt u dat vastleggen in uw testament. Als er niets is vastgelegd gelden de wettelijke regels. Veel van onze cliënten hebben ons benoemd als gevolmachtigde om zaken voor hen te regelen bij leven; vaak is dat in combinatie met het opnemen van een bepaling in hun testament dat wij ook als executeur de nalatenschap mogen afwikkelen.