Bewindvoering

Bewindvoering is een maatregel die genomen wordt om iemand te beschermen. Als iemand onder bewind komt, kan hij zelf niet meer zelf over zijn geld beschikken.

Een bewindvoerder beheert de financiën en neemt beslissingen over het geld en de goederen van betrokkene.

Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij of zij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de personen die onder bewind staan. Enkele taken zijn: het beheer van het inkomen, het betalen van de vaste lasten en ervoor zorgen dat u over leefgeld kunt beschikken. Bewindzorg Rotterdam draagt zorg voor een optimale balans tussen de inkomsten en uitgaven. Hierbij wordt gekeken of het inkomen vergroot kan worden door het aanvragen van kwijtscheldingen, het aanvragen van belastingtoeslagen en andere inkomensondersteunende maatregelen.

kennismaken Stap 1: Kennismaken. Wij komen bij u thuis voor uitleg over de werkwijze en beantwoording van vragen.

formulieren Stap 2: Ondersteunen bij de aanvraag voor de Rechtbank. Wij helpen u met het invullen van de formulieren.

rechter Stap 3: Zitting bij de Rechtbank. Beschikking van de Rechtbank.

plan van aanpak Stap 4: Plan van Aanpak. Openen van een beheer- en leefgeldrekening.

huisbezoek Stap 5: Huisbezoek bij u thuis voor het opmaken van de boedelbeschrijving.

evalueren Stap 6: Evaluatie na 6 maanden.

controle Stap 7: Jaarlijks controle (rekening en verantwoording) door de Rechtbank.

contact Stap 8: Een goede samenwerking, dat betekent voor ons: regelmatig persoonlijk contact.

 • Betrokken en professionele aanpak
 • Geen wachtlijsten
 • Ruime bereikbaarheid
 • Transparant
 • Flexibel

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden; de tarieven zijn wettelijk vastgesteld.
Onze tarieven kunt u hier vinden.

Wanneer u de kosten gezien uw inkomen niet kunt betalen kan er een beroep gedaan worden op de bijzondere bijstand van de gemeente waarin u woont.

Algemene voorwaarden bijzondere bijstand (gemeente Rotterdam) :

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • u woont en verblijft in Nederland in de gemeente Rotterdam
 • u heeft onvoldoende inkomen en spaargeld om de kosten zelf te betalen
 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw kosten moeten aantoonbaar onvoorzien en nodig zijn
 • u heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden
 • de vergoeding van de kosten kan niet op een andere manier
 • de rechter heeft u onder bewindvoering, curatele of mentorschap gesteld

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt op een aantal manieren getoetst. Ten eerste door de accountant die jaarlijks onze processen en administratie controleert. De rapportage van deze controles worden aan het Landelijk Kwaliteitsbureau van De Rechtspraak gestuurd. Dit bureau bepaalt of ons kantoor voldoet aan de regels.

Daarnaast vindt er per bewindvoeringsdossier een controle plaats op de rekening en verantwoording die een bewindvoerder jaarlijks moet indien bij de Rechtbank. Deze controle wordt uitgevoerd door de kantonrechter.

Bewindvoering kan op vrijwillige basis. Als u bijvoorbeeld tijdelijk of permanent niet in staat bent uw financiën te beheren en uw administratie op orde te houden. Ter voorkoming van problemen kunt u dan een aanvraag voor beschermingsbewind doen. Een alternatief kan zijn budgetbeheer. Budgetbeheer is altijd op vrijwillige basis en wordt niet uitgesproken door een kantonrechter. Bij budgetbeheer wordt een overeenkomst met Bewindzorg Rotterdam afgesloten en worden afspraken gemaakt over het beheer. Bij beschermingsbewind bent u gehouden aan de regels die hiervoor gelden.

Er hoeft niet altijd sprake te zijn van schulden. Beschermingsbewind is erop gericht om schulden te voorkomen! Als er niet-problematische schulden zijn kan de beschermingsbewindvoerder proberen een betalingsregeling met de schuldeisers te treffen. Als de schulden wel problematisch zijn, wordt u begeleid in het traject naar schuldhulpverlening.

Als de schulden zo hoog zijn dat deze redelijkerwijs niet kunnen worden afgelost zonder vergaande maatregelen, is het mogelijk dat er een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) bewindvoerder wordt benoemd naast de beschermingsbewindvoerder.

De Kantonrechter bepaalt de duur van het bewind. Als de verwachting is dat u ook in de toekomst niet uw eigen zaken kunt regelen, wordt het bewind voor onbeperkte duur uitgesproken. In andere gevallen kan er een tijdelijk bewind worden ingesteld.

Bij overlijden eindigt het bewind en ook de taken van de bewindvoerder. De bewindvoerder maakt een eindrekening en verantwoording op. Als u graag wilt dat de bewindvoerder ook de uitvaart regelt en uw nalatenschap afwikkelt, kunt u dat vastleggen in uw testament. Als er niets is vastgelegd gelden de wettelijke regels.