Mentorschap

Wat is mentorschap?

Mentorschap gaat over niet- financiële zaken. Een mentor beslist in overleg met u over uw persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
Mentorschap dient ter bescherming van uw persoonlijke belangen.

De mentor staat naast u en kijkt wat de behoefte is op zorggebied. De mentor is aanwezig bij gesprekken met de zorgaanbieder, legt het medische beleid vast samen met de arts, bespreekt het zorgplan en controleert of de doelen hieruit worden behaald. De mentor heeft een regiefunctie en zet in op de kwaliteit van de zorg. Met jarenlange ervaring in de zorg kunnen wij u de hulp bieden die u nodig heeft.

kennismaken Stap 1: Kennismaken. Wij komen bij u thuis voor uitleg over de werkwijze en beantwoording van vragen.

invullen formulieren Stap 2: Ondersteunen bij de aanvraag voor de Rechtbank. Wij helpen u met het invullen van de formulieren.

rechter Stap 3: Zitting bij de Rechtbank. Beschikking van de Rechtbank.

plan van aanpak Stap 4: Plan van Aanpak.

controle Stap 5: Jaarlijkse verantwoording aan de Rechtbank.

5 jaarlijkse evaluatie Stap 6: Vijfjaarlijkse evaluatie Rechtbank.

contact Stap 7: Een goede samenwerking, dat betekent voor ons: regelmatig persoonlijk contact.

 • Betrokken en professionele aanpak
 • Geen wachtlijsten
 • Ruime bereikbaarheid
 • Transparant
 • Flexibel
 • Veel ervaring in maatschappelijk werk en zorg

Aan mentorschap zijn kosten verbonden;de tarieven zijn wettelijk vastgesteld.
Onze tarieven kunt u hier vinden.

Wanneer u de kosten gezien uw inkomen niet kunt betalen kan er een beroep gedaan worden op de bijzondere bijstand van de gemeente waarin u woont.

Algemene voorwaarden bijzondere bijstand (gemeente Rotterdam)

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • u woont en verblijft in Nederland in de gemeente Rotterdam
 • u heeft onvoldoende inkomen en spaargeld om de kosten zelf te betalen
 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw kosten moeten aantoonbaar onvoorzien en nodig zijn
 • u heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden
 • de vergoeding van de kosten kan niet op een andere manier
 • de rechter heeft u onder bewindvoering, curatele of mentorschap gesteld

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt op een aantal manieren getoetst. Ten eerste door de accountant die jaarlijks onze processen en administratie controleert. De rapportage van deze controles worden aan het Landelijk Kwaliteitsbureau van De Rechtspraak gestuurd. Dit bureau bepaalt of ons kantoor voldoet aan de regels voor Bewindvoering en Mentorschap.

Daarnaast vindt er per bewindvoeringsdossier een controle plaats op de werkzaamheden van de mentor. Deze controle wordt uitgevoerd door de kantonrechter.

Mentorschap kan worden ingesteld als u niet goed meer in staat bent zelf beslissingen te nemen over uw gezondheid of andere niet-financiële zaken.
Als er niemand in uw omgeving is op wie u kunt terugvallen, kan een mentor de aangewezen persoon zijn om uw belangen te behartigen. De aanvraag kunt u zelf doen of, indien van toepassing, kan deze worden gedaan door de instelling waar u verblijft. Bij mentorschap blijft u wilsbekwaam en wordt u zoveel mogelijk betrokken bij alle zaken. Als u niet meer kunt beoordelen wat goed voor u is, neemt de mentor de beslissingen.

Als u het mentorschap wil beëindigen, moet dit via een verzoek aan de Kantonrechter. U kunt dit niet zelf bepalen.

De Kantonrechter bepaalt de duur van het mentorschap. Als de verwachting is dat u ook in de toekomst niet uw eigen zaken kunt regelen, wordt het mentorschap voor onbeperkte duur uitgesproken. In andere gevallen kan er een tijdelijk mentorschap worden ingesteld.

Bij overlijden eindigt het mentorschap en ook de taken van de mentor. De mentor maakt een eindverslag op. Als u graag wilt dat de mentor ook de uitvaart regelt en uw nalatenschap afwikkelt, kunt u dat vastleggen in uw testament. Als er niets is vastgelegd gelden de wettelijke regels.