Privacy statement

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking getreden. Dit betekent dat Bewindzorg Rotterdam geen persoonsgegevens mag
verwerken, die niet bijdragen aan het doel namelijk het behartigen van de financiële
belangen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Bewindzorg Rotterdam
geleverde producten en diensten.
Onze contactgegevens:
Bewindzorg Rotterdam
Postbus 85004
3009 MA Rotterdam
Email: info@bewindzorg.nl
Website: www.bewindzorg.nl
Telefoonnummer: 085 10 46908


Bewindzorg Rotterdam is een bewindvoerderskantoor dat de financiële belangen behartigt
van onder bewind gestelde personen. De gegevens van de cliënt worden door Bewindzorg
Rotterdam verwerkt, Daarom is het goed dat de cliënt weet wat er met de gegevens gedaan
wordt en hoe de wensen rondom gegevens kunnen worden doorgegeven. Daarover gaat
deze verklaring.
Persoonsgegevens die Bewindzorg Rotterdam verwerkt.
Bewindzorg Rotterdam verwerkt persoonsgegevens van de cliënt omdat deze gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat cliënt deze zelf aan Bewindzorg Rotterdam heeft verstrekt.
Gegevens die
Bewindzorg Rotterdam nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder
omschreven doeleinden en die door Bewindzorg Rotterdam in ieder geval en ten minste
worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens

Verwerkt Bewindzorg Rotterdam ook bijzondere persoonsgegevens?
Bewindzorg Rotterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens :
- godsdienst of levensovertuiging
- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN)

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Bewindzorg Rotterdam verwerkt persoonsgegevens, zowel de ‘gewone’ als de ‘bijzondere’
omdat daarvoor toestemming werd gegeven.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als de cliënt eenmaal een overeenkomst heeft met Bewindzorg Rotterdam dan willen we de
cliënt goed van dienst zijn. Bewindzorg Rotterdam gebruikt de persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
• Cliënt te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
• Cliënt te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij cliënt af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
Wij kunnen cliëntgegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze
oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
Bewindzorg Rotterdam gebruikt ten minste een van de volgende gronden voor de verwerking
van uw persoonsgegevens:
• Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Op grond van artikel 1:431 BW
e.v. is de bewindvoerder de wettelijke vertegenwoordiger en behartigt de financiële
belangen van cliënt.
• De uitdrukkelijke toestemming die cliënt heeft gegeven om gegevens te verwerken
voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kan altijd ingetrokken worden.
• Het kunnen uitvoeren van een overeenkomst die Bewindzorg Rotterdam met cliënt
heeft getroffen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bewindzorg Rotterdam gebonden aan de
daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader
behoudt Bewindzorg Rotterdam zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy
statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld
onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Bewindzorg Rotterdam zal de persoonsgegevens van cliënt niet langer bewaren dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Bewindzorg Rotterdam bewaart de persoonsgegevens gedurende de looptijd van de onder
bewind stelling. Indien dit eindigt dan bewaart Bewindzorg Rotterdam de gegevens
gedurende de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Bewindzorg Rotterdam verkoopt cliëntgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met cliënt of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die cliëntgegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van de gegevens.
Bewindzorg Rotterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt
zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Privacy rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Cliënt heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al de, bij ons bekende, persoonsgegevens in
te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt cliënt een gespecificeerd verzoek. Zie
adres gegevens.Wanneer cliënt een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van de
persoonsgegevens heeft gedaan, zal Bewindzorg Rotterdam cliënt hierover binnen 5
werkdagen informeren.

Beveiliging
Bewindzorg Rotterdam hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens. Bewindzorg Rotterdam heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen
tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige
verwerking. Iedere persoon die bij Bewindzorg Rotterdam toegang heeft tot
persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens,
voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.
In het geval Bewindzorg Rotterdam gebruik maakt van de diensten van derden, zal
Bewindzorg Rotterdam in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken
maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met
ons op.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy
statement kan cliënt contact met ons opnemen.
Dit privacy statement is opgesteld 01-12-2018